Odravanje

Odravanje

 

UNIS Telekom za svu opremu koju je isporu?io nudi , u Bosni i Hercegovini jedinstven , UGOVOR O ODRAVANJU. Potpisivanjem ovog ugovora, Unis Telekom ?e za vaše poduze?e vršiti potrebno odravanje, servisiranje, periodi?ni pregled i sve ostale potrebne aktivnosti za funkcionalan rad vaših telekomunikacijskih sustava. Prihva?anjem ovog ugovora dovest ?ete i vaše sustave do maximuma iskorištenosti i posti?i velike uštede u obuci i osposobljevanju vašeg stru?nog kadra.

Naši visokokvalificirani stru?njaci su vam uvijek na raspolaganju. Mi dajemo rješenja za sve vaše upite.

Na vaše upite/zahtjeve za podršku primljene putem fax-a ili mail-a ?e biti odgovoreno slijede?eg radnog dana. Ovu vrstu usluge ne napla?ujemo.

Naš tehni?ki centar tako?er nudi tehni?ku pomo? pra?enu tehni?kim crteima, a sve to za minimalnu naknadu. Neki od tih crtea uklju?uju:

o Crtee kabineta

o Blok diagrame

o Tehni?ke prakse

o Informacije o podršci (zapisnici o instaliranju, informacije u vezi narudbi...)